Avís legal i condicions generals

Condicions Generals d’ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen el lloc web fentpais.cat i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a FENTPAÍS SCCL.

FENTPAÍS SCCL és una societat cooperativa amb domicili a C. Lleida 10 · 08242 MANRESA · CATALUNYA, inscrita el 21 de desembre de 2012 al Registre de Cooperatives de Barcelona, al full 14/91, inscripció 1ª i amb CIF F65838567 i adreça de correu electrònichola@fentpais.cat

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de FENTPAÍS SCCL, en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web fentpais.cat.

1.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar fentpais.cat, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de fentpais.cat de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de fentpais.cat per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de FENTPAÍS SCCL, els col·laboradors que participen de fentpais.cat, la resta d’usuaris o qualsevol tercer.

2.- PRODUCTES I SERVEIS

2.1.- Capsa regal Fent País

Està formada per una guia il·lustrada que descriu el conjunt de les prestacions dels Col·laboradors seleccionats perFENTPAÍS SCCL que desitgen oferir els seus serveis a les persones beneficiàries d’una Guia-Regal. I un xec regal que permet pagar una o vàries prestacions a escollir entre les diferents opcions que figuren a la guia i en el que no hi figura el preu.

El contingut de les prestacions pot ser redefinit pels Col·laboradors. Així, en el moment de reservar una prestació, correspon al Beneficiari verificar el contingut exacte de la prestació.

Les instruccions d’ús de les Guia-Regal estan incloses a l’interior de la mateixa.

La realització de la prestació està sotmesa a les condicions específiques del Col·laborador seleccionat, en especial en termes d’anul·lació o modificació de la reserva, de límit d’edat i de les condicions físiques del o dels Beneficiaris. Correspon doncs al Beneficiari informar-se amb el Col·laborador escollit sobre l’existència de les possibles condicions específiques. Qualsevol rebuig per part d’un Col·laborador a realitzar la prestació per les raons citades prèviament no serà considerada com a discriminació de cap tipus ni com a incompliment, i no comportarà cap responsabilitat per part de FENTPAÍS SCCL o del Col·laborador implicat.

FENTPAÍS SCCL no és més que un intermediari entre el Beneficiari i el Col·laborador, pel que no podrà ser responsable en cas d’inexecució o de mala execució de la prestació. Es posa expressament en coneixement del Beneficiari que només les condicions particulars del Col·laborador seleccionat pel Beneficiari s’aplicaran durant l’execució de la prestació.

El Beneficiari ha de verificar que es beneficia d’una cobertura d’assegurança suficient per a la pràctica de certes activitats esportives anomenades “de risc”. Es recorda al Beneficiari que la realització de les prestacions en bones condicions de seguretat no l’omet d’observar les regles elementals de prudència per a les activitats esportives de risc. En conseqüència, aquest acceptarà els riscos.

FENTPAÍS SCCL es reserva el dret de posar fi a les seves relacions amb un o varis Col·laboradors durant la duració de validesa del xec regal, en particular en vista d’assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions. En aquestes condicions i tenint en compte l’amplia gamma oferta per la Guia-Regal, el Beneficiari o el Client no podran accedir a cap reemborsament.

2.2.- Xec regal. Validesa i política de renovacions.

El xec regal inclòs a la capsa regal o bé el xec online que es pot comprar a través d’aquest web té la següent validesa:

• Validesa un cop activat. En el moment de la compra de la capsa-regal el xec queda activat i és vàlid durant els 12 mesos següents.

• Ampliació gratuïta via registre. Registrant el xec podràs ampliar gratuïtament 6 mesos la seva validesa i per tant el xec passarà a tenir una validesa de 18 mesos.

• Ampliació pagant un cost de gestió. Un cop el xec hagi caducat pots tornar-ne a ampliar la caducitat pagant els corresponents costos de gestió fins a la data de, com a màxim, 2 anys i 6 mesos després de la data d’activació del xec. Un cop passat aquest temps, el xec quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsa ment per part del punt de venda ni per part de Fent País Cooperativa.

legal

IMPORTANT

1. Si anul·les la teva reserva amb menys de 5 dies d’an telació o no et presentes el dia i hora assenyalats, el xec regal quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsament per part del col·laborador escollit ni per part de Fent País Cooperativa.

2. Reserva com a mínim amb 48h d’antelació, en cas contrari, el col·laborador pot no acceptar el teu xec regal.

3. Les condicions generals contractuals poden canviar al llarg del temps, consulta-les a www.fentpais.cat

4. És possible que en determinades èpoques de l’any la quota destinada als xecs regal o al tipus d’habitació oferta de la guia o web estigui completa.

5. El llistat d’experiències que apareixen impreses a la guia no són contractuals, consulta l’oferta actualitzada al web www.fentpais.cat

6. En fer la reserva, valida la prestació del servei amb el col·laborador i confirma la localització.

2.3.- Val regal

El val regal està disponible exclusivament a través del web www.fentpais.cat. És un val amb un codi únic que funciona com un xec moneder, és a dir, disposa d’un crèdit en euros que el beneficiari pot utilitzar-lo comprant qualsevol producte del web. El val regal té una validesa d’un any a partir de la compra, tot i que es pot ampliar fins a 2 anys i mig pagant un cost de gestió de 19,9€.

2.4.- Altres productes de la botiga on-line.

FENTPAÍS SCCL es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris a través de fentpais.cat. En particular, FENTPAÍS SCCLpodrà en qualsevol moment addicionar nous productes i deixar de facilitar l’accés o ús, sense previ avís, de qualsevol dels diferents productes que s’ofereixen a fentpais.cat.

Els productes inclosos a fentpais.cat corresponen de la forma més fidel possible que permet la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts.

2.5.- Informació i opinions.

FENTPAÍS SCCL no es fa responsable de la informació o opinions que es publiquin en les descripcions dels col·laboradors, en les fitxes d’activitat/producte o en l’apartat de comentaris de cadascuna d’aquestes fitxes del lloc fentpais.cat.

FENTPAÍS SCCLes reserva el dret de suprimir de fentpais.cat qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.

3.- PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES DE LA BOTIGA ON-LINE

El Client seleccionarà a la web el producte que desitja adquirir i el nº d’unitats, quedant així introduït al seu “Cistell”.

Posteriorment facilitarà les dades per a l’enviament i, en cas de ser diferents, les dades de facturació. El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a FENTPAÍS SCCL.

El “click” en el botó de “Continuar” permetrà al Client registrar la seva comanda, amb la condició d’haver acceptat expressament les presents Condicions Generals de venta.

Per últim, el Client ha de procedir a introduir les dades de la targeta de crèdit escollida com a forma de pagament.

La comanda no serà registrada fins a la darrera validació i el contracte no es conclourà definitivament fins a l’acceptació del pagament per part del banc.

Després d’haver confirmat el pagament de la comanda, FENTPAÍS SCCL enviarà en breu un correu electrònic a l’usuari confirmant-li la compra.

Un cop FENTPAÍS SCCL hagi efectuat l’enviament de la comanda, enviarà un correu electrònic a l’usuari informant de l’estat de la comanda i amb la corresponent factura adjunta.

4.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

4.1. Devolucions en exercici del dret a desistir la compra.

Tots els productes comprats a fentpais.cat podran ser retornats i reemborsats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’entrega. FENTPAÍS SCCL només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:

• El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.

• Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes retornats i el motiu de la devolució.

Després de revisar l’estat dels articles retornats, FENTPAÍS SCCL comunicarà a l’usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

4.2. Devolucions de productes defectuosos.

En cas que l’usuari consideri un producte defectuós al moment del lliurament, haurà de notificar-ho a FENTPAÍS SCCL a través de l’adreça de correu electrònic hola@fentpais.cat.&npsb;FENTPAÍS SCCLderivarà a l’elaborador corresponent qualsevol reclamació per un producte defectuós, i serà aquest qui doni una resposta a l’usuari.

Així mateix, FENTPAÍS SCCL garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.

4.3. Deteriorament o falta de material.

Qualsevol producte entregat ha de ser objecte d’un control minuciós per part del client, i en el cas de que s’observin anomalies, deteriorament parcial o total i/o absència d’algun producte de la comanda, haurà de fer les oportunes observacions a la factura del transportista.

Tant si s’han realitzat observacions a la factura del transportista com si no, el client haurà imperativament d’indicar al transportistales seves observacions per carta certificada amb justificant de recepció en les 72 hores laborals següents a contar desde la recepció del producte en qüestió.

Si no es realitzen observacions, es considera que el producte s’ha entregat en bon estat i no podrà ser objecte de cap reclamació posterior per aquest concepte.

4.4. Canvis i devolucions

Quan el beneficiari vulgui procedir amb un canvi o devolució al punt de venda físic on es va comprar una capsa regal, les condicions estaran subjectes a la política de cada punt de venda. L’única condició que exigeix Fent País és que no s’hagi estripat el precinte.

El beneficiari d’un xec regal (físic o online) pot demanar un o més canvis per un val regal dins el període de vida útil d’un xec regal que és de 2 anys i mig, a comptar des del primer xec regal que va adquirir. És a dir, si per exemple es vol canviar un xec experiència per valor de 55€, s’entregarà al beneficiari un val regal per valor de 55€.

5.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Així mateix, hola@fentpais.cat garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.

6.- ENTREGA

FENTPAÍS SCCL es compromet a entregar qualsevol comanda dins del límit de les existències disponibles. En cas de indisponibilitat dels productes demanats, el client serà informat amb el menor temps possible i tindrà la possibilitat d’anul·lar la comanda. En aquest cas podrà rebre el reemborsament de les quantitats pagades, dins d’un màxim de 30 dies a partir del pagament.

L’àmbit geogràfic de les vendes a través de fentpais.cat és exclusivament el territori de Catalunya. Els productes comprats a través de fentpais.cat s’enviaran a l’adreça de lliurament o bé al punt de recollida que l’usuari indiqui amb la màxima brevetat possible, en un termini mitjà de 48-72 hores.

Les despeses de transport estan prefixades i es facturaran com a complement del preu dels productes.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements de fentpais.cat i de cadascun dels productes, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació a aquests estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de FENTPAÍS SCCL o de tercers.

8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.
La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. També s’utilitzaran per enviar-li una enquesta de satisfacció, i remetre Newsletter i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per correu electrònic, si així ho ha manifestat.

Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça hola@fentpais.cat indicant la referencia RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

8.1. Responsable del tractament.

Identitat: FENTPAIS SCCL – CIF F65838567
Adreça: C/ Lleida, 10, baixos – Manresa 08242
Correu: hola@fentpais.cat

8.2. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de FENTPAIS SCCL seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de la relació comercial o de serveis contractada entre les parts.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat s’han de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

8.3. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs FENTPAIS SCCL sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.
Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

8.4. Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

8.5. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a hola@fentpais.cat, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de FENTPAIS SCCL, al C/ Lleida, 10, baixos, 08242 Manresa.

9.- COOKIES

FENTPAÍS SCCL utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús a fentpais.cat. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador.

Si l’usuari no desitja que s’instal·li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’usuari pot destruir les cookies lliurement. En cas que l’usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, pot perdre l’accés a alguns dels serveis oferts per fentpais.cat.

10.- FUR

L’usuari i FENTPAÍS SCCL se sotmeten per a la resolució de conflictes, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de FENTPAÍS SCCL.

11.- Google Analytics

Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia amb oficina principal amb direcció 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.