CONDICIONS GENERALS D'ÚS, CONDICIONS DE VENDA I POLÍTICA DE PRIVACITAT:


Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen el lloc web www.fentpais.cat i la compra a través del mateix lloc web, la titularitat del qual correspon a FENTPAÍS SL.


FENTPAÍS SL és una societat limitada amb domicili a C. Bernat de Sallent 4, baixos · 08242 MANRESA · CATALUNYA, inscrita al Registre mercantil de Barcelona amb CIF B65838567 i adreça de correu electrònic hola@fentpais.cat


1.- OBLIGACIONS DE L'USUARI:


L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar fentpais.cat, per adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de fentpais.cat de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i per part dels usuaris haurà de abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el funcionament normal de fentpais.cat o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de la societat i als col·laboradors que participen a fentpais.cat, la resta d'usuaris o qualsevol tercer.


2.- PRODUCTES I SERVEIS:


2.1.- BO REGAL FENT PAÍS:

Està format per un bo regal que permet pagar una o diverses prestacions a escollir ofertes al lloc web fentpais.cat i on figura el preu i es paguen en contractar la venda.


El contingut de les prestacions pot ser redefinit pels col·laboradors. Així mateix, a l'hora de reservar una prestació, correspon al Beneficiari verificar el contingut exacte de la prestació.


Les instruccions d'ús dels bons regal estan incloses al mateix document acreditatiu de la prestació adquirida i es lliuren en el moment de fer l'operació de compra.


La realització de la prestació està sotmesa a les condicions específiques del col·laborador seleccionat, en especial en termes d'anul·lació o modificació de la reserva, de límit d'edat i de les condicions físiques del o dels beneficiaris. Correspon, doncs, al Beneficiari informar-se amb el Col·laborador escollit sobre l'existència de les possibles condicions específiques. Qualsevol rebuig per part d'un Col·laborador, a realitzar la prestació per les raons esmentades prèviament, no serà considerada com a discriminació de cap mena ni com a incompliment, i no comportarà cap responsabilitat per part de FENT PAÍS o del Col·laborador implicat.


FENT PAÍS no és res més que un intermediari entre el Beneficiari i el Col·laborador, per la qual cosa no podrà ser responsable en cas d'inexecució o de mala execució de la prestació. Es posa expressament en coneixement del Beneficiari que només les condicions particulars del Col·laborador seleccionat pel Beneficiari s'apliquen durant l'execució de la prestació.


El Beneficiari ha de verificar que es beneficia d'una cobertura d'assegurança suficient per a la pràctica de certes activitats esportives anomenades “de risc”. El Beneficiari recorda que la realització de les prestacions en bones condicions de seguretat no ho omet d'observar les regles elementals de prudència per a les activitats esportives de risc. Per tant, aquest acceptarà els riscos.


FENT PAÍS es reserva el dret de posar fi a les seves relacions amb un o diversos col·laboradors durant la durada de validesa del bo regal, en particular amb vista a assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions. En aquestes condicions i tenint en compte l'àmplia gamma que ofereix el web d'oferta, el Beneficiari o el Client no podran accedir a cap reemborsament.2.2.- BO REGAL. VALIDESA I POLÍTICA DE RENOVACIONS.


El bo regal online o entregat físicament mitjançant enviament amb embolcall i que es pot comprar a través del lloc web, té la següent validesa:


• Validesa un cop activat. En el moment de la compra del bo regla queda activat i és vàlid durant els 12 mesos següents.

• Ampliació gratuïta via registre. Registrant el bo s'amplia automàticament 12 mesos la validesa i per tant el bo passarà a tenir una validesa de 24 mesos.

• Ampliació pagant un cost de gestió. Un cop el bo hagi caducat pots tornar a ampliar la caducitat pagant els corresponents costos de gestió fins a la data de, com a màxim, 3 anys després de la data d'activació del bo. Un cop passat aquest temps, el bo quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsament per part de FENT PAÍS.


IMPORTANT:

1. Si anul·les la teva reserva amb menys de 10 dies d'antelació o no et presentes el dia i l'hora assenyalats, el bo regal quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsament per part del col·laborador elegit ni per part de FENT PAÍS.

2. Cal fer la reserva amb un mínim de 48 hores d'antelació, en cas contrari, el col·laborador pot no acceptar el teu bo regal.

3. Les condicions generals contractuals poden canviar al llarg del temps, consulta a www.fentpais.cat abans d'usar el bo regal.

4. És possible que en determinades èpoques de l'any la quota d'ocupació destinada per part del Col·laborador per als bons regals de FENT PAÍS o altres marques, estigui completa.

5. El llistat d'experiències que apareixen al web pot patir variacions al llarg del temps, consulta l'oferta actualitzada al web www.fentpais.cat.

6. En fer la reserva, és important validar la prestació del servei amb el col·laborador i confirmar-ne la localització.


2.3.- VAL MONEDER:


El val moneder està disponible a través del web fentpais.cat. És un val amb un codi únic que funciona com un bo moneder, és a dir, disposa d'un crèdit en euros que el beneficiari el pot utilitzar comprant qualsevol producte de la web. El val moneder té una validesa de dos anys a partir de la compra, encara que es pot ampliar fins a 3 anys pagant un cost de gestió.


2.4.- ALTRES PRODUCTES DE LA BOTIGA ON-LINE:


FENT PAÍS es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes que s'ofereixen als usuaris a través de fentpais.cat. En particular, FENT PAÍS podrà en qualsevol moment afegir nous productes i deixar de facilitar l'accés o ús, sense avís previ, de qualsevol dels diferents productes que s'ofereixen al lloc web.


Els productes inclosos a fentpais.cat corresponen de la forma més fidel possible que permet la tecnologia de visualització a web als productes efectivament oferts.


2.5.- INFORMACIÓ I OPINIONS:


FENT PAÍS no es fa responsable de la informació o opinions que es publiquin a les descripcions dels col·laboradors, a les fitxes d'activitat-producte o a l'apartat de comentaris de cadascuna d'aquestes fitxes del lloc web fentpais.cat


FENT PAÍS es reserva el dret de suprimir de www.fentpais.cat qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.


3.- PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES DE LA BOTIGA ON-LINE

El Client seleccionarà a la web el producte que desitja adquirir i el nombre d'unitats, quedant així introduït al seu Carret.

Posteriorment, facilitarà les dades per a l'enviament i, en cas de ser diferents, també les dades de facturació. El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a FENT PAÍS.

El "clic" al botó de "Continuar" permetrà al Client registrar la seva comanda, amb la condició d'haver acceptat expressament les presents Condicions Generals de Venda.

Finalment, el Client ha d'introduir les dades de la targeta de dèbit o crèdit triada com a forma de pagament.

La comanda no serà registrada fins a la darrera validació i el contracte no es conclourà definitivament fins a l'acceptació del pagament per part del banc.

Després d'haver confirmat el pagament de la comanda, FENT PAÍS enviarà aviat un correu electrònic a l'usuari confirmant-se la compra.

Un cop FENT PAÍS hagi efectuat l'enviament de la comanda, enviarà un correu electrònic a l'usuari informant de l'estat de la comanda i amb la factura adjunta corresponent.

 

 

 

 

4.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS:

4.1. DEVOLUCIONS EN EXERCICI DEL DRET A DESISTIR LA COMPRA.

Tots els productes comprats a fentpais.cat podran ser tornats i reemborsats, sempre que l'usuari comuniqui la intenció de tornar els productes en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de la data de lliurament. FENT PAÍS només acceptarà devolucions que compleixin les condicions següents:

En el cas d'una devolució de producte físic, el producte ha d'estar a l'estat, l'embalatge i l'etiquetatge originals.

Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes tornats i el motiu de la devolució.

Després de revisar l'estat dels articles tornats, FENT PAÍS comunicarà a l'usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas dexercici del dret a desistir, només sexigirà a lusuari que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.

La devolució de l'import s'efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que l'usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que va escollir l'usuari al moment de fer la comanda.

 

4.2. DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS:

En cas que l'usuari consideri un producte defectuós al moment del lliurament, ho haurà de notificar a FENT PAÍS a través de l'adreça de correu electrònic hola@fentpais.cat. FENT PAÍS derivarà al productor corresponent qualsevol reclamació per un producte defectuós, i serà aquest qui doni una resposta a l'usuari.

 

Així mateix, FENT PAÍS garanteix a l'usuari la reparació del producte, la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l'usuari. En cas de no poder-se substituir els productes, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell o aquells productes.

 

4.3. DETERIORAMENT O FALTA DE MATERIAL.

Qualsevol producte lliurat ha de ser objecte d'un control minuciós per part del client, i en cas que s'observin anomalies, deteriorament parcial o total i/o absència d'algun producte de la comanda, haurà de fer les observacions oportunes a la factura del transportista.

Tant si s'han realitzat observacions a la factura del transportista com si no, el client haurà d'imperativament indicar al transportista les seves observacions per carta certificada amb justificant de recepció en les 72 hores laborals següents a comptar de la recepció del producte en qüestió.

Si no es fan observacions, es considera que el producte s'ha lliurat en bon estat i no podrà ser objecte de cap reclamació posterior per aquest concepte.

 

4.4. CANVIS I DEVOLUCIONS:

El beneficiari d'un bo regal (físic o online) pot demanar un o més canvis per a un val moneder dins del període de vida útil d'un bo regal que és de 3 anys, a comptar del primer bo regal adquirit. És a dir, si per exemple, es vol canviar un bo experiència per valor de 55€, es lliurarà al beneficiari un val moneder per valor de 55€.

 

5.- SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT:

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels vostres drets, l'usuari pot enviar un correu electrònic a hola@fentpais.cat o trucar al telèfon d'assistència 93 164 04 23 de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.


6.- LLIURAMENT:

FENT PAÍS es compromet a lliurar qualsevol comanda dins el límit de les existències disponibles. En cas d'indisponibilitat dels productes sol·licitats, el client serà informat amb el menor temps possible i tindrà la possibilitat d'anul·lar la comanda. En aquest cas podreu rebre el reemborsament de les quantitats pagades, dins un màxim de 30 dies a partir del pagament.


L'àmbit geogràfic de les vendes a través de fentpais.cat és exclusivament el territori de Catalunya. Els productes comprats a través de fentpais.cat que incloguin enviament físic, s'enviaran a l'adreça de lliurament o bé al punt de recollida que l'usuari indiqui al més aviat possible, en un termini mitjà de 24-48 hores.


Les despeses de transport estan prefixades i es facturaran com a complement del preu dels productes.


7.- Propietat intel·lectual i industrial:


Tots els elements de fentpais.cat i de cadascun dels productes, les marques, l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació amb aquests estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de FENT PAÍS o de tercers.


8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

El titular es reserva la facultat d'incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l'usuari, complint les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les mateixes.


La finalitat d'aquest fitxer serà prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. També s'utilitzaran per enviar-vos una enquesta de satisfacció, remetent Newsletter i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per correu electrònic, si així ho ha manifestat.


Aquestes dades no se cedeixen a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a fi d'un contracte. L'USUARI podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, adreçant a aquest efecte un correu electrònic a l'adreça hola@fentpais.cat indicant la referència RGPD.


Informació addicional sobre Protecció de Dades:


8.1. Responsable del tractament.

Identitat: FENTPAIS SL - CIF BF65838567

Adreça: C/ Bernat de Sallent, 4, baixos - Manresa 08242

Correu: hola@fentpais.cat


8.2. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de FENT PAÍS seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de la relació comercial o de serveis contractada entre les parts.


En cap cas no s'utilitzaran per a cap altra finalitat que no s'hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzats per enviar publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedits a tercers.


Les dades personals que ens hagi proporcionat es conservaran per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la supressió per part de l'interessat. Aquest termini pot ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d'alguna de les parts, amb un preavís d'un mes anterior al venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del tractament, sense perjudici de l'aplicació de les medi tècniques i organitzatives apropiades per protegir els drets i llibertats de la persona interessada.


Les dades seran tractades de tal manera que se'n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.


8.3. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes a l'RGPD, concretament a l'article 6.1.a), ja que FENT PAÍS SL sol·licita expressament el consentiment de l'interessat perquè les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista al punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a lexecució dun contracte en què linteressat és part o per laplicació a petició daquest de mesures precontractuals, segons disposa larticle 6.1.b) RGPD.


8.4. Destinataris de les dades.

No es preveu que se cedeixin les dades recollides mitjançant aquest document a tercers. Sí que se cedeixen, quan es tracti d'una obligació legal o bé del compliment de l'objecte d'un contracte.


8.5. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, enviant un correu electrònic a hola@fentpais.cat, acompanyat d'una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de FENT PAÍS SL, C/ Bernat de Sallent 4, baixos, 08242 Manresa.


9.- COOKIES:

FENT PAÍS utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir-ne l'ús a fentpais.cat. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l'ordinador o bé a la memòria del navegador.


Si l'usuari no desitja que s'instal·li al disc dur una galeta, haureu de configurar el vostre programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'usuari pot destruir les galetes lliurement. En cas que l'usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i la rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, pot perdre l'accés a alguns dels serveis oferts per www.fentpais.cat.


10.- FUR:

L'usuari i FENT PAÍS se sotmeten per a la resolució de conflictes, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de FENT PAÍS.


11.- GOOGLE ANALYTICS:

Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia amb oficina principal amb adreça 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.


12. BASES LEGALS CONCURS BARRETS

A qui va adreçat? 

A les persones que consumeixin una experiència del Tast de mar i gambes de Palamós i Un vermut o Posta de sol a Lo Sirgador durant l’estiu de 2024, es facin una foto amb el barret obsequiat i la pengin a la xarxa social Instagram fent menció al compte @fentpaiscat i al col·laborador.

12.1 Organització

Empresa organitzadora: Fent País, S.L. Carrer Bernat de Sallent, 4, baixos 3 de Manresa (08242) i NIF B65838567

12.2 Durada

El concurs tindrà inici el dia 15 de maig de 2024 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2024 

12.3 Participants

Els participants hauran de ser majors d’edat i no podran pertànyer de manera directa o indirecta a l’empresa Fent País.

12.4 Mecànica

Per a participar caldrà penjar una fotografia a l’aplicació Instagram amb el barret de Fent País, gaudint de l’experiència i mencionant a @fentpaiscat i al col·laborador, en el cas que aquest tingui perfil a la mencionada aplicació.

12.5 Premi

El premi inclou una capsa regal “Molt per descobrir” en format digital i amb un valor de 79,90€.

En cap cas el premi es podrà bescanviar per diners, però sí per un val moneder pel mateix valor (79,90€) per a poder-lo utilitzar en la compra de qualsevol altre producte de www.fentpais.cat.

12.6 Guanyador

Fent País, SL seleccionarà un sol guanyador un cop finalitzi la data màxima de participació, amb el criteri d’un jurat intern format pels treballadors.

S’anunciarà el guanyador entre els dies 4 i 17 de novembre de 2024, a través d'un missatge directe d’Instagram.

La persona guanyadora tindrà un màxim de 30 dies naturals per acceptar o rebutjar el premi. En el cas de no ser acceptat dins el termini establert, el premi passarà a la segona persona seleccionada.