Declaració certificada de compromís

Tenint present el principi de voluntarietat de la xarxa Fent País, l’organització que represento es compromet, dins de les seves capacitats i disponibilitats, a construir un procés de millora continua dels següents indicadors, agrupats en els tres vectors clàssics de sostenibilitat i de la Responsabilitat Social Empresarial:

1 . Vector econòmic

1.1. L’organització afavorirà l’economia autòctona i els productes locals, utilitzant, sempre que sigui possible, recursos del territori – materials i humans- en els seus processos de producció, distribució i comercialització.

1.2. Les accions de promoció i venda de l’organització es realitzaran d’acord amb criteris de màrqueting responsable. És a dir, garantint que les informacions siguin transparents, específiques, precises i de confiança, promovent l’ús responsable i segur dels productes, evitant tècniques de venda no ètiques i respectant la privacitat dels consumidors i consumidores.

2. Vector ambiental

2.1. L’organització es compromet a respectar el medi ambient en el disseny, producció i distribució dels seus productes i serveis.

2.2. L’organització adoptarà les mesures necessàries per integrar la seva activitat en l’entorn natural més immediat i per evitar qualsevol impacte paisatgístic sobre el territori.

2.3. L’organització contribuirà al manteniment dels espais naturals i culturals propers a través d’una par ticipació activa en la seva conservació. Es comprometrà especialment a preservar les riqueses naturals i culturals destacables de la seva propietat.

3. Vector social

3.1. L’organització garantirà un clima laboral i un diàleg social òptims a partir de la implementació de mesures que assegurin condicions sociolaborals adequades respecte la tipologia de contractació, el nivell salarial, el grau de respecte als límits de la jornada laboral, la salubritat en el treball, la igualtat salarial home-dona per a un mateix lloc de treball, l’existència de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar…

3.2. L’organització reforçarà la seva col·laboració amb altres actors locals i tendirà a integrar-se en el teixit associatiu del seu sector, amb l’objectiu d’afavorir polítiques de promoció, formació o treball conjunt. Així mateix, establirà i desenvoluparà accions de cooperació interempresarial.

3.3. L’organització establirà una política de compres que valori i prioritzi la responsabilitat de les seves empreses proveïdores pel que fa als aspectes socials i mediambientals.

3.4. L’organització es compromet a contribuir al procés de normalització de la llengua catalana, garantint l’atenció al client que ho desitgi en aquesta llengua i donant-li prioritat en les seves comunicacions externes, ja siguin orals o escrites.